Pormasyon asin Teambuilding kan TADA Program Core Group sa Parokya ni San Miguel Arkanghel sa Oas

by  Mrs. Tess R. Pesino

TADA Core Group OasAn TADA Program sa Parokya ni San Miguel Arkanghel sa Oas, particularmente an “Save-and-Share” Canister Project, ay inilunsad kan Noviembre 17, 2012.

Mantang padagos an pagpakusog sa Proyekto  na naglalayon na mapatalubo ang ‘kultura nin pagheras asin pagmangno lalo na sa mga tugang niatong pinakadukha’ bilang ekspresyon kan satuyang pagtubod ki Kristo asin para magkaigwa nin buhay ang Vision kan Diyosesis asin kan Parokya nin sarong Kristiyanong Komunidad, ang TADA Program Core Group nag-organisa nin aktibidad para sa pormasyon asin  team-building para man padagos na magtalubo asin mapararom an saindang pagtubod asin pagkaka-igwa nin dedikadong boot sa pagvoluntario asin pagserbi sa paagi kan TADA Program.

An “TADA Core Group Formation and Team-building” kan Parokya ginibo kan Marso 1-2, 2013 sa Bologo Farm Resort, Balogo, Oas, Albay. Pinanginutan ni Fr. Gil Apuli, an Kura Paroko, sa tabang ni Fr. Joel Sarte  ang team-building activities kan Marso 1, 2013, Sabado.  Nagheras an mga miembro kan saindang mga talento sa paagi nin pagkanta, pagsayaw o pag-istorya. Naogma nin marhay ang mga partisipantes asin saindang nasabutan ang importancia kan  pagtinarabangan sa sarong grupo.

Kan ikaduwang aldaw, pagkatapos kan paghereras kan pamahawan, nagkaiwa nin “Formation Activity” na pinang-enotan ni Brother John Bautista, an Diocesan TADA Coordinator hale sa Social Action Center (SAC) – Legaspi.  Digdi lalong nasabotan kan mga partisipantes na an “kultura nin indiperensya o mayong pakilabot” lalo na sa mga nagtitios asin dukha, ay madalas iyo an rason kun ngata ta igwa nin kahirapan, karibokan, kasakitan,  asin pagkakasala.   Marahay-rahay an naging pagbaralyohan nin ideya asin experiencia kan mga partisipantes.  Sa paagi kaini, narealizar man ninda an saindang dapat gibuhon tanganing makagibo nin marhay sa kapwa.

Nagtao nin makahulugan na closing remarks si Fr. Gil Apuli, asin pagkatapos kan pangadyi, nagkarakan nin simple alagad masiram na pangudtuhan an gabos.

Nag-oroli an mga partisipantes na may tunay asin hararom na pagkasabot manunungod sa TADA, sa pag-voluntario, sa pagiging sarong komunidad, asin sa pagtubod ki Kristo.  Paragal pero maogmahon sinda asin naging mas inspiradong taga-serbi sa ngaran ni Kristo.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s